Základní škola CoLibri

Jak to u nás funguje

Sebeřízené vzdělávání

Děti si samy volí výukové hodiny a aktivity, kterých se zúčastní. Volná hra a odpočinek je nedílnou součástí školních dnů. Nabídka výukových hodin, kurzů a tematických dílen je průběžně upravována podle aktuálního zájmu dětí. Velký prostor věnujeme projektové výuce. Díky věkově smíšenému kolektivu se děti učí od sebe navzájem.

Demokratická struktura školy

Škola je řízena školním sněmem, který navrhuje a schvaluje všechna pravidla a řídí běžný chod školy. Každý člen školní komunity, dítě i dospělý, má na sněmu rovnocenný hlas. Všichni členové školy jsou aktivními tvůrci dění ve škole, učí se nakládat se svojí svobodou a jsou zodpovědní za své činy.

Co škola poskytuje svým žákům

  • svobodu věnovat svůj čas tomu, co je právě zajímá
  • vnitřní a venkovní prostor, který společně utváří a udržují
  • nabídku činností a vybavené prostředí
  • podporu a pomoc při učení i řešení každodenních situací
  • sociální kontakty s dětmi a dospělými různého věku

Povinnosti žáků školy

  • chodit do školy
  • dodržovat zákony ČR
  • dodržovat pravidla školy
  • vykonávat funkci člena Smírčí komise a zúčastnit se jednání Smírčí komise při předvolání

Pravidla školy

Všichni lidé přítomní ve škole mají povinnost dodržovat pravidla školy. Tato pravidla se navrhují,  diskutují a schvalují na školním sněmu. Pravidla je možné dle aktuální potřeby přidávat, měnit, upravovat či rušit. Pravidla jsou vedena v písemné formě a jsou k dispozici k nahlédnutí.

Školní sněm

Sněm se schází pravidelně dvakrát týdně, pokud je potřeba, může být svoláván častěji. Projednávají se na něm všechny záležitosti týkající se běžného chodu školy (návrhy výletů, vzdělávacích kurzů, potřeby členů komunity, nákup materiálu, lidé ve škole, tvorba pravidel, organizace různých aktivit...). Účast na sněmu není povinná, ale je třeba respektovat rozhodnutí, která jsou na něm učiněna. Při rozhodování na sněmu mají všichni přítomní členové školní komunity (tj. žáci a dospělí zaměstnanci školy) jeden hlas. Pokud se sněmu chce zúčastnit někdo mimo školní komunitu, je třeba toto na začátku sněmu odsouhlasit. Tato osoba může podávat návrhy, či diskutovat, ale nemá hlasovací právo.

Smírčí komise

Jedna z povinností dětí a dospělých je pravidelně být členem smírčí komise. V případě konfliktu, porušení pravidla, či jiné nežádoucí situace, kterou se nepodaří vyřešit v přítomném okamžiku, je možné toto postoupit smírčí komisi. Ta v současnosti sestává ze dvou dětí a jednoho dospělého člena komunity, ve stejném složení slouží po dobu dvou týdnů. Stížnost se podává písemně. Smírčí komise má povinnost stížnost prošetřit, projednat se všemi zúčastněnými a najít pro všechny strany přijatelné řešení. Pokud smírčí komise nenajde přijatelné řešení a nebo pokud se stejný přestupek opakuje více jak dvakrát, je toto postoupeno k řešení na sněmu.

Jak se děti učí

Dle potřeb a zájmu dětí, či vlastních zájmů dospělých členů komunity je vytvářena nabídka jednorázových nebo pravidelných lekcí, kurzů, výjezdů a dalších aktivit. Rovněž děti mohou přicházet s nabídkou činností pro ostatní. Podmínky kurzů stanovuje jejich vedoucí a účastníci jsou o nich dopředu informováni. Kurzy a nabídky se vypisují průběžně po celý školní rok, tak aby byly uspokojeny aktuální požadavky na vzdělávání a osobní rozvoj dětí v souladu se Školním vzdělávacím programem. Napříč komunitou si mohou také všichni mezi sebou dojednávat nezávislou individuální výuku či podporu. Pokud jednotlivec či skupina potřebuje ke svému zájmu externistu, projedná se tento požadavek na Sněmu, který rozhodne o podmínkách jeho přijetí.

Role dospělých

Cílem přítomnosti dospělých je v první řadě být dětem dobrým vzorem - jaké to je být dospělým členem naší společnosti, jak se dospělí chovají v různých situacích, jak řeší problémy, jak komunikují.  Jejich autentičnost v životě, ve vztazích a jejich ochota nést za svůj život zodpovědnost se stává příkladem. Na dospělé se děti mohou obrátit v případě potřeby a s prosbou o pomoc. Dospělí jsou dětem partnery a průvodci v procesu učení. Dospělí mohou přicházet s nabídkou aktivit dle svého zaměření a zájmu. Dospělí mimo čas strávený s dětmi vykonávají také další činnosti, které je třeba pro zajištění dobrého fungování celé školy.

Rodiče

Aby škola fungovala co nejlépe, je také velmi důležitá role a postoj rodičů. Klíčový je soulad obou rodičů s filozofií a principy školy, stejně jako jejich důvěra a respekt k dětem. Schopnost podpořit dítě při kontaktu s okolím, které nemusí mít pro tento model vzdělávání vždy porozumění, je rovněž významná.

Rodiče jsou součástí širší školní komunity. Mohou se účastnit všech akcí a aktivit, které jsou pořádány pro širší školní komunitu.  Mohou strávit den ve škole za podmínek určených sněmem. Mohou přijít s nabídkou aktivit pro děti. Mohou pomáhat s chodem školy.

Škola pořádá pravidelné "kavárny", tedy setkání rodičů, na kterých je prostor pro sdílení svých očekávání, obav, radostí i starostí.