Oznámení o výsledcích zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

Oznámení o výsledcích zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

Č. j.: CA 01/2021-2                                                             

V Předklášteří dne 30.4.2021

Oznámení o výsledcích zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní školaCoLibri, Sentice 215, 66603 Tišnov v souladu s § 183, odst. 3 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění oznamuje výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech od 7. 4. 2021 do 26. 4. 2021 k základnímu vzdělávání od 1. září 2021. Výsledky řízení jednotlivých uchazečů jsou zveřejněny pod jim sdělenými registračními čísly.

2021AA    přijat/a

2021AB    přijat/a

2021AC    přijat/a

2021AD    přijat/a

2021BA    přijat/a

2021BB    přijat/a

2021OA    přijat/a

2021OC    přijat/a

2021OD    přijat/a

2021OE    přijat/a

2021OF    přijat/a

2021OH    přijat/a

2021OI    přijat/a

V souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou o výsledku řízení jednotlivých uchazečů rovněž vyhotovena písemná rozhodnutí. Zveřejněním seznamu obsahujícího výsledek jednotlivých řízení se v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání vyzvednout po domluvě v budově školy na adrese Porta Coeli 1001, Předklášteří 666 02.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola CoLibri, Sentice 215 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Ing. Pavel Matějka Ph.D., ředitel školy