Základní škola CoLibri

Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku

V rámci Evropského sboru solidarity se prostřednictvím našeho projektu zahraniční dobrovolníci zapojují do fungování demokratické školy, kterou považujeme za součást snahy o celospolečenskou změnu k spravedlivější a udržitelnější budoucnosti. Propojujeme tak zájemce z různých zemí z i mimo EU o tento koncept vzdělávání a posilujeme tak díky nabytým kompetencím jejich postavení a potenciál stát se součástí této změny.  

PROJEKT DEMOKRATICKÁ ŠKOLA COLIBRI

Náš pedagogický přístup demokratické školy je založen na čtyřech hlavních hodnotách - respekt, demokracie, svoboda a odpovědnost. V rámci vzdělávacího procesu jsou ve výuce používány respektující, individualizované, autonomní, participativní a emancipační metody, které přispívají k tomu, že žáci dospějí v aktivní a sebevědomé členy společnosti respektující nejen své, ale rovněž potřeby druhých lidí a potřeby životního prostředí.

Koncept školy je inspirován kritickou pedagogikou Paola Freireho a dalšími autory jako jsou John Holt, Peter Gray, Naomi Aldort, Daniel Greenberg, A. S. Neill. ZŠ CoLibri se opírá o zkušenosti center tzv. sebeřízeného vzdělávání ve světě, ze své vlastní zkušenosti provozování základní školy, ze sdílení know-how se školami v Asociaci svobodných a demokratických škol v ČR a ze stínování na školách v zahraničí. Z těch nejznámějších k našim vzorům patří Sudbury Valley school v USA, Summerhill v Anglii a mnoho dalších, které vychází ze stejného konceptu.

Priority programového období Evropský sbor solidarity 2021 - 2027

ZAČLEŇOVÁNÍ A ROZMANITOST

Studenti naší školy vyrůstají v prostředí, které od počátku devalvuje tradiční rozložení moci založené na nerovnosti. K tomu přispívá také komplexnější role pedagogů, kteří procházejí soustavným vzděláváním v oblastech jako je nenásilná komunikace, zpětná vazba, facilitace, mediace aj. Pedagogové ve škole CoLibri zastávají roli průvodců a jsou tak i nazýváni. K tomu, aby byla zajištěna potřebná podpora všech žáků, kteří ji potřebují, je ve škole udržován větší počet pedagogů na žáka, než tomu bývá zvykem u škol klasických. Díky dostatečným kapacitám lidských zdrojů se žáci mohou obracet na pedagogy ohledně konzultací či vedení ve svém akademickém zájmu, rovněž však ve věcech týkajících se osobních záležitostí, vztahů, konfliktů aj. Učitelé tak spoluvytvářejí bezpečné prostředí, v němž žáci dospívají v osobnosti schopné přinášet hodnoty rovnosti, nediskriminace, solidarity a začlenění všech dále do dospělého života ve společnosti.  Takové formaci rovněž přispívá pestré složení pedagogického sboru doplněného o zahraniční dobrovolníky, kteří vnášejí do školní komunity své kulturní, etnické a náboženské jinakosti a pomáhají tak žákům překonávat předsudky pomocí navazování přátelství napříč národy. Neméně důležitým faktorem je otevřenost školy zahraničním výměnám studentů i pedagogů, i díky programu Erasmus+, návštěvám z řad veřejnosti a zájemcům o alternativní vzdělávání z univerzitního prostředí.

Otevřenost diverzitě v rámci samotné školní komunity ukazuje i to, že již nyní jsou žáky školy děti z bilingvních rodin. ZŠ CoLibri poskytuje rovněž podporu začínajícím demokratickým školám a různými cestami se podílí na osvětě demokratického vzdělávání, aby se koncept demokratických škol stal rozšířenějším, a tedy dostupnějším typem vzdělávání pro všechny.

Podobně jako v naší demokratické škole nejsou žáci ani žákyně diskriminování na základě svého věku, nejsou diskriminování ani na základě pohlaví. Respektujeme každé dítě jako individualitu. Pedagogický sbor s tématem stereotypů vědomě pracuje a je obeznámen s tím, že genderové role jsou dány společností, v níž žijeme.

K nediskriminaci rovněž přispívá transparentní přijímací řízení pro rodiny budoucích žáků, zaměstnanců školy i zahraničních dobrovolníků.

Naše výuka a trávení společného času probíhá v menších projektově zaměřených skupinách, a to přispívá k aplikaci individuálního přístupu, rychlejšímu tempu pochopení daného problému a učení se žáků navzájem. To odpovídá konstruktivistickému modelu výuky, která zdůrazňuje aktivní roli žáků a žákyní při získávání znalostí, dovedností, postojů a hodnot. Děti tak mají možnost se vzdělávat a rozvíjet v prostředí, které nepodporuje stereotypy ve vzdělávání ani ve volbě životní cesty. V rámci pedagogického sboru probíhá řízení naší školy na principech holokracie, konkrétně inspirované tzv. tyrkysovými organizacemi, které povzbuzují své pracovníky k tomu, aby do práce zaměstnanci přinášeli všechny aspekty svého já, ačkoliv to může znamenat projevení své zranitelnosti nebo pochybností. Naše škola díky tomuto přístupu může těžit z celého potenciálu jedince, ať muže či ženy – jeho/její kreativity, intuice, emocí a spirituality. Takové nastavení přímo podporuje rovné příležitosti mužů a žen v týmu zaměstnanců školy, včetně zahraničních dobrovolníků.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A OPATŘENÍ V OBLASTI KLIMATU

Současná environmentální krize je krizí zejména na rovině společenských hodnot a vzdělání je považováno za klíčový nástroj k přechodu na udržitelný rozvoj společnosti. V návaznosti na principy udržitelného rozvoje se projekt zaměřuje zejména na poskytnutí možnosti vzdělávání v prostředí podporující aktivizaci a tzv. empowerment žáků. Což jsou v současnosti dominantní diskurzy ve vzdělávání a výchově v rámci environmentální výchovy, občanství pro udržitelnost, environmentálního občanství a dalších konceptů zdůrazňujících nutnost výchovy a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost.

Environmentální výchova je v naší škole skutečně téma průřezové. Environmentální aspekty činností školy jsou přítomny takřka při každodenním školoběhu CoLibri. Hodnoty reflektující udržitelnost jsou přítomny ve vzdělávacích aktivitách i běžných provozních záležitostech jako je vegetariánská strava ve škole, používání recyklovaného papíru nebo výběr transportu s nižší uhlíkovou stopou.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

V rámci fungování naší organizace používání mnoho druhů digitálních technologií a k jejímu odpovědnému používání vedeme i děti. Jsme si vědomi zásadní role technologií při zapojování do dnešní společnosti. Děti se učí v naší škole s technologiemi pracovat od používání fotoaparátu, přes programování, stříhání videa, nebo opravu věcí denní potřeby elektrotechnického rázu. Rovněž v rámci týmu používáme celou škálu virtuálních platforem pro lepší organizaci práce, komunikaci a efektivitu.

ZAPOJENÍ DO DEMOKRATICKÉHO ŽIVOTA

Žák je ve škole CoLibri od nástupu do školy považován za dostatečně schopného zvolit směr svého vzdělávání. Díky vnitřní motivaci, jenž je základem sebeřízeného vzdělávání, se žáci věnují studiu svých odborných zájmů s nadšením, zájmem a efektivitou. Vzdělávaný žák si sám stanovuje cíle a aktivity vedoucí k jejich naplnění. Není stavěn do podřízené pozice, není mu stanoveno co, kdy a jakým způsobem se má učit, není poskytováno nevyžádané hodnocení, on sám přebírá odpovědnost za své vzdělání, čímž je narušováno tradiční pojetí učení spojené s vnější motivací. Koncept školy tak vědomě posiluje důraz osobní angažovanost ve věcech vlastního života, školní komunity i okolního světa.

Přímou participaci zcela konkrétně zažívají žáci a žákyně jako hodnotu v rámci demokratické samosprávné instituce Školního sněmu, který školu spoluřídí. Hlas či názor žáka šestiletého je považován za stejně důležitý jako hlas dospělého člena pedagogického sboru. K hledání řešení používá sněm techniky sociokracie dle Gerarda Endenburga, která je založena na svobodě a spoluzodpovědnosti všech přítomných. Sociokracie je způsob řízení, jenž umožňuje dosáhnout společného rozhodnutí s úctou ke všem zúčastněných, přičemž zachovává rozmanitost perspektiv každého z nich. V praxi to znamená, že každé důležité rozhodnutí sněmu probíhá na základě souhlasu všech a souhlas existuje ve chvíli, kdy nikdo nemá závažné námitky. Řešení konfliktů probíhá ve škole pomocí další demokratické instituce – Mediačního kruhu. Žáci se v rámci něj učí pomocí aplikace nenásilné komunikace dle Marshalla Rosenberga pojmenovávat své nenaplněné potřeby, které stály za jejich činy, čímž se opět prohlubuje citlivost vůči hodnotám rovnosti a nediskriminace.

V obou demokratických institucích rovněž participují členové týmu, včetně zahraničních dobrovolníků, pro něž je to jedinečná šance, zažít demokracii ve školním prostředí, kde obvykle chybí a kde je má obrovský potenciál pro rozvoj v dospělém životě žákyň a žáků.

PREVENCE, PROSAZOVÁNÍ A PODPORA V OBLASTI ZDRAVÍ

Náš projekt demokratické školy CoLibri umožňuje dobrovolníkům poznat a zažít vzdělávání, jenž vede děti k převzetí zodpovědnosti za svůj život, včetně oblasti zdraví. Děti jsou již od počátku podporovány v tom, aby vnímaly své potřeby a nacházely cesty k jejich naplnění. Děti velké množství času tráví svobodnou hrou, pohybovými aktivitami a učením venku. Velkou časovou dotaci má v naší škole rovněž předmět vaření a s ním spojené tematické celky, navazující na udržitelné pěstování a zdravé stravování. Součástí života v CoLibri je rovněž tematizování duševního zdraví a závislostí mimo jiné i prostřednictvím spolupráce s odborníky jako je supervizorka MUDr. Taťjana Horká, Daniela Tlapáková, Jan Kršňák , aj., jak v rovině práce s dětmi, tak rodiči a týmem, včetně dobrovolníků.

Dobrovolník má tak možnost participovat na vzdělávacím projektu, jenž dětem pomáhá utvářet spokojený život pro sebe i ostatní.