Základní škola CoLibri

Česko Norský most k demokracii zážitkem

Společně pro zelenou, konkurenceschopnou a inkluzivní Evropu. ​

Projekt Česko Norský most k demokracii zážitkem, č. p. EHP-CZ-ICP-4-029 je financován z fondů EHP 2014 – 2021. Prostřednictvím fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. ​

Cílem projektu je podpořit a rozvinout inovativní demokratické školy v České republice a Norsku, a tak zvýšit počet mladých lidí, kteří zažijí demokratické principy přímo v každodenním běhu školy již od 1. třídy a kteří jsou si vědomi své aktivní role ve společnosti a svém životě, umí řešit konflikty a kriticky myslet.​

CoLibri, Donum Felix a Nyskolen budou sdílet zkušenosti z chodu a vedení demokratické školy a příklady dobré praxe uplatňování demokratických principů na školním sněmech, řešení konfliktů, studentských projektů. Proběhnou 2 worshopy vzájemného učení. Vznikne kurikulum pro učitele Jak učit v demokratických školách, které bude představeno a šířeno na 3 workshopech nejen pro pedagogy demokratických škol. Bude sloužit jak stávajícím demokratickým školám, tak nově vznikajícím, které zapojené instituce podporují. Dalším výstupem projektu bude inovované kurikulum pro žáky a studenty věnované demokracii vytvořené podle kurikula již používaného v Nyskolen. Norské kurikulum bude přeloženo a zaktualizováno vzhledem k zkušenostem všech zapojených škol a vzhledem k místnímu demokratickému uspořádání. Cílovou skupinou projektu jsou stávající a noví učitelé demokratických škol ve výstupu kurikula demokratického vzdělávání a sdílení zkušeností jako zprostředkovatelé a ve výstupu kurikula pro učitele jako koneční příjemci. Dalšími konečnými příjemci projektu jsou žáci a žákyně demokratických škol žadatelů a dalších škol zapojených v Asociaci demokratických škol i nově vznikajících.​

https://www.dzs.cz/​

https://eeagrants.org/